Obchodní podmínky pro E-shop ASKO a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO B2B
1.         Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, pokud není dále stanoveno jinak.
2.         Registrovaný zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen „kupující“) zašle společnosti ASKO a.s. (dále jen „prodávající“) touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku. Při vyplňování objednávky může kupující vycházet pouze ze skladové nabídky zboží inzerovaného prodávajícím v rámci e-shopu a musí zvolit některý ze samostatně uvedených způsobů a podmínek dodání zboží.
3.         Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu jím objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavřeny vždy, jakmile dojde k potvrzení obdržené objednávky prodávajícím. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou
4.         Pokud bude kupující v objednávce požadovat dodání objednaného zboží na území České republiky prostřednictvím prodávajícího, budeme mu dodáno zboží v souladu, v termínech a za podmínek, stanovených v nabídce dopravy zboží v rámci e-shopu. V případě požadavku osobního vyzvednutí zboží kupujícím, bude mu zboží dle uzavřené kupní smlouvy vydáno ve skladu prodávajícího na adrese Fr. Diviše 984, Praha 10 – Uhříněves, v otevírací době, a to nejdříve následující den po potvrzení objednávky.
5.         Kupní cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku popř. cenových podmínek sjednaných mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny zboží jsou uváděny bez DPH.
6.         V případě kupujícího, který má s prodávajícím platně uzavřenou samostatnou Rámcovou kupní smlouvu se řídí platební podmínky Obchodními podmínkami, které tvoří nedělitelnou součást Rámcové kupní smlouvy. V případě ostatních kupujících bude kupní cena zaplacena kupujícím předem, a to buď v hotovosti na pokladně prodávajícího na adrese Fr. Diviše 984, Praha 10 – Uhříněves, nebo na základě vystavené zálohové faktury, podle toho, kterou možnost kupující zvolí ve své objednávce.
7.         Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Zřejmé vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající poskytuje na zboží, které bude kupujícím dále prodáno v nezměněném stavu konečnému spotřebiteli, záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícím konečnému spotřebiteli, pokud nebude u jednotlivých druhů zboží stanovena prodávajícím delší záruční lhůta. Na zboží, které bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek kupujícím třetím osobám v souvislosti s realizací podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než jsou výše uvedené, platí záruční doba poskytnutá výrobcem.
 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO B2C
pro nákup v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s. (dále e-shop B2C)
 
E-shop B2C slouží k jednorázovým nákupům zboží jako např. řeziva, dřevařských materiálů, podlah, příslušenství a dalšího zboží, specifikovaného jednotlivě v katalogu aktuální nabídky na stránkách www.shop.asko-as.cz, a to bez povinnosti registrace kupujícího. Zakoupené zboží není zásadně kupujícímu doručováno a je určeno k osobnímu odběru kupujícím v provozovně, uvedené níže. Pouze u podlah a jejich příslušenství je možné objednat dodání zboží zásilkovou službou.
 
Prodávající:
ASKO a.s. se sídlem Františka Diviše 984, 104 01 Praha 10 - Uhříněves
IČ 25697242, DIČ CZ25697242, zapsaný v OR u MS v Praze odd. B, vl. 5566,
jediná provozovna: Františka Diviše 984, 104 01 Praha 10 – Uhříněves,
Tel.: +420–271017111, Fax: +420–267710426, 267710609–10, e-mail asko@asko-as.cz,
e-shop B2C provozován na internetové adrese www.shop.asko-as.cz
 
Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která je konečným spotřebitelem, uživatelem nebo zpracovatelem zboží prodávaného prodávajícím, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která provede elektronické objednání zboží prostřednictvím e-shopu B2Cdle aktuálního katalogu dostupného na internetové adrese www.shop.asko-as.cz.na internetové adrese
 
1. Úvodní ustanovení
Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu B2C se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 
2. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a platnou legislativou České republiky. Při zpracování osobních údajů Kupujícího uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.
  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
  • Zpracování osobních údajů v naší společnosti je řízeno metodikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
  • Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kupující může svá práva spojená s ochranou osobních údajů uplatnit na adrese gdpr@asko-as.cz
Více informací naleznete na stránce zásady zpracování osobních údajů.

 
3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu B2C (dále jen „kupující“) zašle prodávajícímu vyplněnou elektronickou objednávku umístěnou na internetových stránkách www.shop.asko-as.cz. Příslušný objednávkový formulář obsahuje náležitosti dle ust. § 1824 odst. 1 a 2 a § 1826 občanského zákoníku v platném znění. Při objednávání zboží vyplněním objednávky může kupující vycházet pouze ze skladové nabídky zboží obsažené v aktuálním katalogu uveřejněnému v rámci e-shopu B2C a musí zvolit:
a) některý z těchto samostatně uvedených způsobů a podmínek dodání zboží:
- vlastní odběr v provozovně prodávajícího - platí pro libovolné zboží,
- dodání zboží zásilkovou službou – možné pouze pro podlahy a související příslušenství k podlahám.
 
b) některý z těchto způsobů placení:
- v hotovosti anebo běžnou platební kartou na pokladně v provozovně prodávajícího před osobním převzetím zboží;
- převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury při požadavku na dodání zboží zásilkovou službou (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího uvedený na faktuře nejpozději v den předcházející dnu odeslání zboží)
- dobírkou při dodání zboží hotovostní platbou pracovníkovi zásilkové služby.
 
Aby mohla být objednávka prodávajícím akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmení či firmu a adresu trvalého pobytu či sídla kupujícího, popř. adresu dodání zboží pokud je odlišná od shora uvedené, elektronické a telefonické spojení na kupujícího.
 
Příslušná kupní smlouva na kupujícím objednané zboží bude uzavřena vždy, jakmile dojde k finálnímu potvrzení obdržené objednávky prodávajícím. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou na adresu, z níž byla objednávka odeslána. Spolu s finálním potvrzením objednávky obdrží kupující e-mailem zálohovou fakturu, pokud tento způsob placení byl v objednávce zvolen. 
 
 
4. Dodací podmínky
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy proti úhradě kupní ceny sjednaným způsobem.
 
V případě osobního vyzvednutí zboží kupujícím, bude mu zboží dle uzavřené kupní smlouvy vydáno ve skladu prodávajícího na provozovně prodávajícího na adrese Fr. Diviše 984, Praha 10 – Uhříněves, v otevírací době, a to nejdříve následující pracovní den po potvrzení objednávky.
 
Pokud bude kupující v objednávce požadovat dodání objednaných podlah a jejich příslušenství na území České republiky prostřednictvím zásilkové služby, bude mu zboží dodáno v souladu, v termínech a za podmínek, stanovených v nabídce přepravy zboží v rámci tohoto e-shopu B2C - viz „Podmínky zasílání zboží při nákupu v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s. (e-shop B2C)“
 
5. Cena, kupní cena zboží
Maloobchodní ceny, uváděné v nabídce e-shopu včetně DPH jsou aktuální platné ceny. Ceny nezahrnují případné náklady na dopravu, palety, balné (ceny za tyto služby jsou uvedeny v „Podmínkách zasílání zboží při nákupu v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s. (e-shop B2C)“). Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku zveřejnění nového ceníku.
 
Kupní cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran, která vznikne potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Kupujícím bude kupní cena zaplacena předem, resp. způsobem, zvoleným v objednávce.
 
6. Používané doklady
- Elektronická objednávka vyplněná kupujícím na www.shop.asko-as.cz,
- Předběžné potvrzení přijetí objednávky prodávajícím (generované automaticky) odeslané mailem kupujícímu,
- Finální potvrzení objednávky, obsahující potvrzení o dodání objednaného zboží,
- Zálohová faktura (nedaňový doklad) v relevantních případech, která je současně výzvou k zaplacení kupní ceny,
- Dodací list,
- Faktura daňový doklad, obsahující veškeré zákonné náležitosti.
 
7. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):
Kupující má v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14ti dnů od doručení zboží. V takovém případě je kupující povinen vrátit na své náklady pouze nepoškozené zboží, bez známek jeho použití, v původním obalu výrobce, se všemi příp. součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží; vykazuje-li dodané zboží vadu, uplatní kupující u prodávajícího reklamaci.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu doručit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to buď písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty odbyt4@asko-as.cz.
 
Před vlastním vrácením zboží je kupující povinen včas telefonicky uvědomit prodávajícího o termínu doručení vráceného zboží na adresu provozovny prodávajícího a současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou kupní cenu. Pokud zboží nebude vráceno osobně, je kupující povinen vrácené zboží zaslat prodávajícímu prostřednictvím třetí osoby výhradně doporučeně a pojištěné; prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. 
Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek pro platné odstoupení od smlouvy, nebude odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená kupní cena nebude vrácena. 
 
Pokud kupující od smlouvy platně odstoupí, prodávající mu vrátí kupní cenu nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení, sníženou o náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.
 
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího.
 
8. Převzetí zboží a reklamace
Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží co nejdříve po převzetí. Zjevné vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
 
Prodávající poskytuje na spotřební zboží, záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než je výše uvedeno, platí záruční doba poskytnutá výrobcem. Na zboží, které však bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek realizovaných kupujícím ve vztahu k třetím osobám v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.
 
U podlah je zpravidla poskytována prodloužená záruka, rozdílná podle konkrétních výrobců, značek a typů. Konkrétní údaje o délce, charakteru a podmínkách prodloužených záruk na jednotlivé podlahy jsou uvedeny v popisu zboží.
 
Postup a vyřízení reklamací se řídí Reklamačním řádem - viz „Reklamační řád pro nákup v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s. (e-shop B2C)“
 
9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky (včetně případného přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu zboží tohoto e-shopu B2C prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem v platném znění.
Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument na internetové adrese www.shop.asko-as.cz.
2.
Podmínky zasílání zboží při nákupu v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s. (e-shop B2C)
Tyto podmínky a ceny platí pro zasílání podlah a jejich příslušenství v ČR, v souladu s „Obchodními podmínkami pro nákup v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s. (e-shop B2C)“, jimiž se řídí.
 

 

DEN PŘIPSÁNÍ PLATBY NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO
 
DEN EXPEDICE
DEN DODÁNÍ
KUPUJÍCÍMU
čtvrtek
pátek
Pondělí
pátek
pondělí
Úterý
pondělí
úterý
Středa
úterý
středa
Čtvrtek
středa
Čtvrtek
Pátek

 

 

 

Hodnota zboží
Kč vč. DPH
Cena dopravy v Kč včetně DPH
do 18.149,-
450,- plus poplatek za paletu/palety (viz níže)
od 18.150,-
 Zdarma, účtován pouze poplatek za paletu/palety (viz níže) 

 

 
Další podmínky pro zasílání:
 
Zboží je vždy zasíláno na EUR paletě popř. paletách), zpoplatněných částkou Kč 240,- včetně DPH za jednu paletu.
 
Množstevní omezení platí pro podkladové materiály Mirelon a Starlon, které lze objednat pouze jako součást dodávky zároveň s podlahou, přičemž jejich množství nesmí překročit objem, přiměřený ploše této podlahy.
 
Balné není účtováno, resp. je zahrnuto ve výše uvedené ceně přepravy.
Tyto podmínky zasílání zboží jsou k dispozici jako dokument na internetové adrese www.shop.asko-as.cz.
 
Reklamační řád pro nákup v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s. (dále e-shop B2C)
 
1. Všeobecná ustanovení:
 
1.1 Tento reklamační řád doplňuje „Obchodní podmínky pro nákup v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s.“, na něž navazuje. Je k dispozici jako dokument na internetové adrese www.shop.asko-as.cz.
 
1.2 Reklamační řád popisuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (tak jak jsou definováni v „Obchodních podmínkách pro nákup v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ ASKO a.s.“) v rámci řešení zjištěných vad zboží dodaného prostřednictvím e-shop B2C prodávajícím kupujícímu na základě uzavřené kupní smlouvy.
 
1.3 Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 
2. Lhůty pro uplatnění reklamace
 
2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dodaného prostřednictvím e-shopu B2C po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že zboží není kupujícím odebráno osobně v provozovně prodávajícího (přichází do úvahy pouze u podlah a podlahového příslušenství), rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí kupujícím od zasilatelské služby potvrzený podpisem dodacího listu.
 
2.2 U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než je výše uvedená doba odpovědnosti za vady, platí záruční doba poskytnutá výrobcem, která je uvedena na obalu zboží nebo návodu ke zboží připojenému. Je-li na prodávaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti zboží, skončí odpovědnost za vady uplynutím této lhůty.
 
2.3 U podlah je zpravidla výrobci poskytována prodloužená záruční doba, rozdílná podle konkrétních výrobců, značek a typů. Konkrétní údaje o délce, charakteru a podmínkách prodloužených záruk na jednotlivé druhy podlah jsou uvedeny v návodu připojenému ke zboží.
 
2.4 Vyřídí-li prodávající reklamaci kupujícího výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne pro nové zboží záruční doba znovu ode dne jeho převzetí kupujícím.
 
2.5 Není-li vada zboží, za kterou prodávající odpovídá, reklamována kupujícím včas, právo z odpovědnosti za vadu a ze záruky zaniká.
  
3. Záruční podmínky
3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího v souladu s tímto reklamačním řádem a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 
3.2 Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Zjevné vady je kupující oprávněn reklamovat neprodleně po prohlídce zboží uskutečněné při jeho převzetí na provozovně prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
 
3.3 Skryté vady, tj. vady, které kupující nemohl zjistit při povinné prohlídce zboží po jeho převzetí ani při vynaložení odborné péče, je kupující oprávněn reklamovat bez prodlení potom, co je zjistil, nejpozději do konce doby odpovědnosti za vady či záruční lhůty, je-li stanovena. Musí se však vždy jednat o vady, které mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím, tj. při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

3.4 Pokud při dodávce podlah a podlahového příslušenství prostřednictvím zasilatelské služby zjistí kupující mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce (pracovníka zasílatelské služby) povinen zkontrolovat stav dodaného zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě uplatněné reklamace doložené vyhotoveným a potvrzeným záznamem, může být kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo dodáno nové zboží. Na pozdější reklamace týkající se vad zboží způsobených vinou dopravy nelze brát zřetel.
 
4. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího

4.1 Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, které vzniknou v době odpovědnosti prodávajícího za vady či  záruční době, je-li stanovena, v důsledku jeho nesprávného, neodborného či nepřiměřeného použití či skladování, zejména pokud vada vznikne vlivem:
a) mechanického poškození zboží,
b) používání či skladování zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy doporučením výrobce,
c) neodborné instalace, zacházení, zanedbání péče nebo nevhodné údržby,
d) nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e) provedení nekvalifikovaného zásahu.
4.2 Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním a za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady také nevznikne, pokud vady zboží budou způsobeny vnějšími okolnostmi, které nastanou až po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.
 
5. Postup a způsob vyřízení reklamace (práva z vadného plnění)
 
5.1 Kupující musí uplatnit reklamaci u prodávajícího. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího pod adresou – Františka Diviše 984, 104 01 Praha 10, Uhříněves, e-mail: reklamace@asko-as.cz, tel.: 271 017 223.
 
5.2 Ke každé uplatněné reklamaci musí kupující připojit kopii nákupního dokladu (faktura popř. i dodací list u zasílaného zboží), podrobný popis vady, případnou fotodokumentaci a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (adresa, tel.číslo) a uplatnění příslušného nároku z odpovědnosti za vady (oprava zboží, výměna, sleva z ceny). Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 
5.3 Po obdržení reklamace se prodávající dohodne s kupujícím na dalším postupu vedoucímu k urychlenému vyřízení reklamace, zejména:
- pokud k posouzení reklamace bude nutné provést prohlídku zboží na místě (např. položená podlaha), umožní kupující prohlídku zboží zástupci prodávajícího a dohodne s ním termín a místo prohlídky,
- pokud bude k posouzení reklamace potřebné zaslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu, učiní tak kupující na vlastní náklady. Kupující může vadné zboží doručit prodávajícímu osobně do jeho provozovny nebo je zaslat přepravní službou. V takovém případě kupující předá reklamované zboží  přepravci v obalu, který zamezí poškození zboží v průběhu přepravy. V opačném případě přebírá odpovědnost za poškození zboží během přepravy. Zaslání reklamovaného zboží zpět kupujícímu po posouzení uplatněné reklamace, případně zaslání nového zboží po vyřízení oprávněné reklamace, hradí prodávající.
 
5.4 Reklamaci zboží je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající se může dohodnout s kupujícím i na delší lhůtě, zvláště když vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení. V případě uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení kdy byla uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.
 
5.5 V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na výměnu vadného zboží za bezvadné pokud to není k povaze vady nepřiměřené či dodání chybějícího zboží nebo přiměřenou slevu. Pokud by v době uplatnění reklamace nebylo příslušné zboží na skladě prodávajícího, může se prodávající dohodnout s kupujícím na náhradním termínu, kdy si kupující bude moci převzít nové bezvadné zboží, nebo na dodání obdobného náhradního zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce.
 
5.6 Jde-li o vadu, která nebrání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny reklamovaného zboží.
 
5.7 Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující rovněž právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

5.8 Vyřízení uplatněné reklamace oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu telefonicky nebo emailem.
 
6.Závěrečná ustanovení
6.1 Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem jeho uveřejnění na internetové adrese www.shop.asko-as.cz. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
Ostatní doplňkové resp. upřesňující podmínky, jakož i provozní informace, jsou pro přihlášené zákazníky k dispozici v "Infoboxu" níže.


ASKO a.s. Františka Diviše 984, 104 01 Praha 10 - Uhříněves, Tel.: +420-271017111, 271017160 Fax: +420-267710426, 267710609-10 E-mail
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Rozumím